Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

W niniejszej klauzuli informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000034311, NIP: 8130336234, REGON: 690009162.
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@pbbesta.pl lub przesyłając tradycyjny list na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji

  • w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (dotyczy to danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy m.in. Pani/Pana imię i nazwisko, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); przetwarzanie następuje w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO;
  • na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (dotyczy to m.in. takich danych jak: Pani/Pana wizerunek, zainteresowania, stan rodzinny, wykształcenie uzupełniające i dodatkowe umiejętności), które zostały zawarte w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym obejmującym cv, list motywacyjny lub w Kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie; podanie dodatkowych danych osobowych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji; przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b) prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu; podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom przetwarzającym dane osobowe
a) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające:

  • dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę,
  • dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami,
  • podmiotom zapewniającym obsługę i wsparcie w zakresie informatyki oraz oprogramowania,
  • podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy,
  • świadczącym usługi zewnętrzne (księgowe, rachunkowe i prawne) dla Administratora w kraju i za granicą,
  • innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator;

b) organom publicznym tj.: organy sądowe, komornicy, policja, urzędy na podstawie wymogów ustawowych.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
  1. Decyzje dotyczące rekrutacji nie będą się opierać na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

a) do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan bierze udział poprzez przekazanie Administratorowi swojego zgłoszenia rekrutacyjnego obejmującego cv, list motywacyjny lub wypełniony Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 3 lat od dnia przekazania Administratorowi swojego zgłoszenia rekrutacyjnego obejmującego cv, list motywacyjny lub wypełniony Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do Pani/Pański danych osobowych, w tym otrzymania ich kopii,
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pański danych osobowych;
c) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pańskich danych osobowych oraz zgody na udział
w przyszłych rekrutacjach bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można wycofać poprzez podany kontakt do Administratora.

Zgodnie z art. 77 RODO Pani/Pan może wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane prawidłowo (www.giodo.gov.pl).